INFORMACJE DOT. EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Szanowni Studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

od 01.07 powracamy do możliwości składania dokumentów w formie elektronicznej. 

Nie ma konieczności drukowania pracy i składania jej osobiście w dziekanacie 


Student powinien wgrać ostateczną wersję pracy dyplomowej oraz jej streszczenie do systemu ISAPS, którą następnie zatwierdzi Promotor, a także przesłać drogą elektroniczną e-mail: dziekanat@byd.pl 

- oświadczenie woli autora 
- wydruk z JSA, czyli Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, który drukuje i podpisuje promotor; ( JSA nie obowiązuje w przypadku projektu dyplomowego oraz inżynierskiego ) 
- oświadczanie dotyczące terminu egzaminu dyplomowego;
- stronę tytułową pracy dyplomowej / projektu dyplomowego   (dla studentów filologii strona w j.polskim i angielskim ) 

- oświadczenie COVID-19, oraz podbita karta obiegowa 


Można też dołączyć dokument Osiągnięcia studenta - informacje do suplementu.

Studenci filii zamiejscowych powinni zweryfikować jakie wymogi obowiązują w danym oddziale i tam składać swoje prace dyplomowe. 


Dear students,

from 01.07 we return to the possibility of submitting documents in electronic form.

It is not necessary to print the thesis and submit it personally to the dean's office

The student should upload the final version of the diploma thesis and its summary to the ISAPS system (the Diploma consultations tab at www.student.wsg.byd.pl), which will then be approved by the Supervisor, and sent by e-mail dziekanat@byd.pl 

- author's declaration of will

- a printout from JSA, i.e. the Unified Anti-plagiarism System, which is printed and signed by the promoter; (JSA does not apply to the diploma project)

- declaration regarding the date of the diploma examination;

- the title page of the thesis / diploma project


Before submitting a complete set of documents for the diploma examination, the student must:

· Get ​​entries in the ISAPS system for all subjects (current semesters, conditional entries, learning outcomes);

· Obtain the electronic status of "Stamped circulation card: from the Financial Service Office, which proves that financial receivables have been settled; The status of "stamped and circulation card" should also be obtained at the library and, optionally, at the Institute of Mechatronics and Computer Science and Construction, proving that you have passed or not have specialized equipment.

· The final version of the diploma thesis and its summary should be uploaded to the ISAPS system. The topic of the thesis uploaded to the system must be consistent with the final topic approved by the supervisor and the one placed on the printed thesis submitted to the dean's office.

DIPLOMA EXAMS INFORMATION

Sample documents to download:

AUTHOR`S DECLARATION , (doc file)

AUTHOR`S DECLARATION (file) - applies only to undergraduate and engineering studies (not applicable to Nursing) from 2019 enrollment

DECLARATION OF FINAL EXAMINATION, (doc file)

JSA - (Uniform Anti-Plagiarism System) 

CLEARANCE SLIP, (doc file)

- COVID-19 statement (pdf)

* Student achievements - supplement information, (doc file)


DIPLOMA PROJECT  (Engineering and diploma project for students of English Philology)

project diploma includes undergraduate and engineering students 2019 enrollment (excluding nursing)

Students do not submit their diploma / engineering project in a physical form,

- students in iSAPS place the entire diploma project with attachments and its short summary, and not as it was stated that the description containing max 3-5 pages.

The diploma / engineering project is not subject to the JSA verification process.

The student submits to the dean's office in paper form or a scan by e-mail to the address Dziekanat@byd.pl :

ENGINEERING PROJECT - NEW version applies to students from 2019 enrollment, excluding Nursing)

DECLARATION OF FINAL EXAMINATION, (doc file)

CLEARANCE SLIP, (doc file)

COVID-19 statement (pdf)

Student achievements - supplement information, (doc file)


Pattern of firt page diploma thesis:

BACHELOR`S DEGREE

DIPLOMA PROJECT - NEW version applies to students from 2019 enrollment, excluding Nursing)

MASTER`S DEGREE

MASTER'S DEGREE (students from the 2019/2020 recruitment)

ENGINEERING PROJECT - NEW version applies to students from 2019 enrollment, excluding Nursing)

Formal dress code during the defense of the diploma thesis is obligated.

GOOD LUCK !

Within 30 days from the date of taking the diploma examination, the student may apply for a copy of the diploma in English after submitting to the Dean's Office: · Applications to the Dean with a request to issue a diploma in English; · Confirmation of payment in the amount of PLN 40 to the University's account; Documents after the diploma examination, i.e. copies of the diploma, are ready for collection after approx. 30 days from the date of the exam.

Collection of documents by third parties is possible upon presentation of an authorization.


Przed złożeniem kompletu dokumentów do egzaminu dyplomowego student musi:

 · Uzyskać w systemie ISAPS wpisy ze wszystkich przedmiotów (bieżące semestry, wpisy warunkowe, efekty uczenia się);

· Uzyskać elektroniczny status „Podbita karta obiegowa: z Biura Obsługi Finansowej, który świadczy o uregulowanych należnościach finansowych; Status „podbitej l karty obiegowej” należy również uzyskać w bibliotece oraz opcjonalnie w instytucie Mechatroniki oraz Informatyki i Budownictwa świadczący o zdaniu lub braku posiadania specjalistycznego sprzętu

PRACA DYPLOMOWA

Projekt dyplomowy obejmuje studentów studiów licencjackich i inżynierskich nabór 2019 (z wyłączeniem pielęgniarstwa).

· Należy wgrać ostateczną wersję pracy dyplomowej oraz jej streszczenie do systemu ISAPS.Temat pracy wgrywanej do systemu musi być zgodny z ostatecznym tematem zatwierdzonym przez promotora oraz tym, zamieszczonym na wydrukowanej pracy składanej w dziekanacie.

 Komplet wymaganych dokumentów:

 · 1 praca dyplomowa w miękkiej oprawie wyłącznie dwustronnie drukowana z wykorzystaniem opcji w ustawieniach drukarki „dwie strony na arkusz”;

·  praca na płycie CD w formacie .pdf, .docx oraz .dwg (rysunki);na płycie powinno znajadować się również podpisane własnoręcznie oświadczenie woli autora w formacie pdf.

 · oświadczenie woli autora umieszczone za spisem treści w pracy oraz na płycie CD (doc) (pdf)

·  wydruk z JSA czyli Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, który drukuje i podpisuje promotor (pdf);

·  oświadczenie dotyczące terminu egzaminu dyplomowego (pdf), (doc)

·  karta obiegowa (doc)

- oświadczenie COVID-19 (pdf)

* Osiągnięcia studenta - informacje do suplementu (doc)


PROJEKT DYPLOMOWY  ( również projekt Inżynierski oraz projekt dyplomowy dla studentów Filologii angielskiej ) 

Studenci nie składają projektu dyplomowego/inżynierskiego w formie fizycznej, - studenci w iSAPSie umieszczają cały projekt dyplomowy wraz z załącznikami oraz jego krótkie streszczenie a nie jak było podane, że opis zawierający max 3-5 stron.

Student składa do dziekanatu w formie papierowej lub skan mailem na adres dziekanat@byd.pl:

- oświadczenie woli autora -  NOWY WZÓR - dotyczy TYLKO studiów licencjackich oraz inżynierskich z wyłączeniem pielęgniarstwa ) studentów począwszy od naboru 2019 (pdf) (doc)

- oświadczenie dotyczące terminu egzaminu dyplomowego (pdf)

- oświadczenie COVID (pdf)

·  karta obiegowa (doc)

* Osiągnięcia studenta - informacje do suplementu (doc)


WZORY STRON TYTUŁOWYCH PRAC DYPLOMOWYCH:

PRACA LICENCJACKA

PROJEKT DYPLOMOWY dotyczy studentów począwszy od naboru 2019 z wyłączeniem Pielęgniarstwa) 

PRACA MAGISTERSKA 

PRACA MAGISTERSKA (dla studentów od naboru 2019/2020)

PRACA LICENCJACKA/MAGISTERSKA  ( dla studentów FILOLOGII ANGIELSKIEJ )

PROJEKT DYPLOMOWY - ( dla studentów FILOLOGII ANGIELSKIEJ )

PRACA INŻYNIERSKA

PROJEKT INZYNIERSKI ( dotyczy studentów począwszy od naboru 2019 z wyłączeniem Pielęgniarstwa) 


Podczas obrony pracy dyplomowej obowiązkowy strój wizytowy

POWODZENIA !


W ciągu 30 dni od daty przystąpienia do egzaminu dyplomowego student może ubiegać się o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim po uprzednim złożeniu w Dziekanacie:

· Podania do Dziekana z prośbą o wystawienie dyplomu w języku angielskim;

 · Potwierdzenia wpłaty w wysokości 40 zł na konto Uczelni;

Dokumenty po egzaminie dyplomowym tj. odpisy dyplomu gotowe są do odbioru po ok. 30 dniach od daty egzaminu.

Odbiór dokumentów przez osoby trzecie jest możliwy po przedstawieniu upoważnienia.

isaps logowanie
kalendarz studenta

Wrzesień 2022

pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

wydziały WSG

Polecamy
WSG MBA - Szkoła BiznesuGazetonTablica KorzyściMSPRekrutacjaCSC LATO 2014CSC LATO 201440plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESK

Dziekanat - Wyższa Szkoła Gospodarki